Česká republika

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTMANN-RICO a.s. (VOP)

1. Dodací lhůty

Objednávky po České republice jsou expedovány do 2 pracovních dnů, do Slovenské republiky do 3 pracovních dnů, následujících po dni objednání, pokud je zboží skladem.

2. Dílčí dodávky

V případě výpadku zásoby zboží zůstává objednaná položka otevřená a je dodána následnou dodávkou ihned po obdržení další zásoby, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník je o následných dodávkách informován přibližným časovým údajem uvedeným na dodacím listu první dodávky.

3. Způsob doručení

Doručování objednávek po České republice je zajišťováno kurýrní společností v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby (8:00 – 18:00). Zásilky jsou expedovány buďto jako balíková zásilka (při splnění hmotnostních podmínek - do 30kg) nebo jako kusová (paletová) zásilka.
Na Slovensku jsou zásilky doručovány kurýrní společností v době od 8:00 do 17:00 hodin.

4. Typy balení

Zboží je expedováno v originálních transportních kartonech opatřených bílou páskou nebo mix kartonech opatřených žlutou páskou. Pokud je doručována ucelená expedovaná paleta, je zboží opatřeno ochrannou strečovou fólií. Pokud je zboží dodáno na euro-paletách, tyto euro-palety zůstávají majetkem dodavatele/prodávajícího/. Odběratel/kupující/ je povinen bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli, nebo jeho dopravci, odpovídající počet euro-palet ve stejné kvalitě, v jakých je obdržel.

5. Předání zboží

Zákazník je povinen při převzetí překontrolovat zásilku na kusy doručovacích jednotek, tzn. paleta, karton a v případě porušení lepicí pásky na mix kartonu nebo obalu, zkontrolovat obsah balení za přítomnosti přepravce. Při zjištění viditelného poškození či chybějících kusů, je zákazník povinen zaznamenat výhradu řidiči na přepravní list/čtečku.

6. Reklamace

Při zjištění nesouladu objednávky s dodávkou je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Po uplynutí 48 hodin nebude na reklamaci dále brán zřetel.
Reklamace bude následně prošetřena a při zjištění zavinění ze strany prodejce či dopravce, bude vyřízena ve prospěch zákazníka.

7. Vratky/Zpětný odběr

V případě vracení zboží prodávajícímu musí být zboží zabaleno v přepravním kartonu, aby nedošlo k poškození originálního balení výrobku. Ze zpětných odběrů jsou vyňaty výrobky řady Veroval. Neshody v dodávkách tohoto sortimentu budou řešeny individuálně se zákaznickým servisem.

8. Kreditní limity

Prodávající HARTMAN-RICO a.s. má právo zastavit dodávání zboží kupujícímu v případě, kdy součet všech pohledávek prodávajícího za kupujícím (splatných i nesplatných) a hodnoty nově objednaného zboží (dosud nedodaného), překročí interní limit stanovený prodávajícím. Toto právo prodávajícího bere kupující na vědomí a souhlasí s ním.

9. Platební potíže zákazníka

Pokud budou po uzavření smlouvy prodávajícímu známy platební potíže kupujícího nebo obdrží-li prodávající neuspokojivé ekonomické informace o kupujícím, může prodávající požadovat přiměřené záruky a nebudou-li tyto poskytnuty, od smlouvy odstoupit. Jestliže kupující veškeré zboží neodebere ke sjednanému termínu nebo nesplní své platební povinnosti plynoucí i z dřívějších závazků, končí jeho právo na další dodávky. To platí i tehdy, byla-li objednávka ze strany prodávajícího potvrzena. V těchto případech jsou nároky kupujícího na náhradu škody výslovně vyloučeny.
HARTMANN-RICO a.s.
V případě nejasností kontaktujte prosím náš zákaznický servis.