Uvjeti Nabave

koje društvo Paul Hartmann d.o.o. primjenjuje u svom poslovanju u Republici Hrvatskoj

1. Područje primjene

Ovdje određeni uvjeti nabave će se primjenjivati na sve poslovne odnose između društva Paul Hartmann d.o.o. i dobavljača.
Paul Hartmann d.o.o. će primjenjivati neke druge uvjete nabave različite od ovih ovdje navedenih samo ako o takvim uvjetima nabave s dobavljačem sklopi posebni Ugovor.
Smatra se da je dobavljač prihvatio ovdje navedene uvjete nabave u trenutku kada je prihvatio narudžbu za kupovinom robe od strane Paul Hartmann d.o.o.
U trenutku prihvaćanja narudžbe poslovanje između Paul Hartmann d.o.o. i dobavljača će se odvijati po ovdje navedenim uvjetima i u slučaju da dobavljač u svom redovnom poslovanju sa drugim trgovačkim društvima primjenjuje neke druge uvjete nabave.
Ukoliko se nakon prihvaćanja narudžbe dobavljač u poslovanju sa Paul Hartmann d.o.o. ne pridržava ovdje navedenih uvjeta, Paul Hartmann d.o.o. će povući narudžbu i prekinuti poslovnu suradnju sa dobavljačem.

2. Dostavljanje narudžbi

Narudžbe su valjane samo ako su predane u pismenom obliku te potpisane od strane djelatnika društva Paul Hartmann d.o.o.
Kada mu društvo Paul Hartmann d.o.o. dostavi narudžbu dobavljač će primitak i prihvaćanje iste potvrditi dostavom računa s pripadajućom otpremnicom za naručenu robu.

3. Rok isporuke

Dobavljač je dužan isporučiti proizvode naručene od strane društva Paul Hartmann d.o.o. u roku navedenom u narudžbi
Rok isporuke robe počinje teći s danom kada dobavljač od Paul Hartmann d.o.o. zaprimi narudžbu za kupovinu robu. U slučaju mogućeg kašnjenja isporuke naručene robe dobavljač je bez odgađanja o mogućem kašnjenju i razlozima kašnjenja dužan obavijestiti Paul Hartmann d.o.o.
Ukoliko dobavljač zakasni sa isporukom naručene robe Paul Hartmann d.o.o. ima pravo temeljem članka 350. Zakona o obveznim odnosima potraživati ugovornu kaznu u visini od 0.1% iznosa narudžbe za svaki dan kašnjenja isporuke, do najviše 8%.
Ako je šteta koju je Paul Hartmann d.o.o. pretrpio u slučaju zakašnjenja isporuke robe veća od iznosa ugovorne kazne, Paul Hartmann d.o.o. ima pravo temeljem članka 335. Zakona o obveznim odnosima potraživati razliku do potpune naknade štete.
Paul Hartmann d.o.o. ima pravo temeljem članka 353. stavka 4. Zakona o obveznim odnosima u slučaju da dobavljač zakasni s isporukom naručene robe zahtijevati i isporuku robe i plaćanje ugovorne kazne.
Ukoliko dobavljač ne isporuči naručenu robu niti u razumnom roku od dana dogovorene isporuke, Paul Hartmann d.o.o. će povući narudžbu, prekinuti poslovni odnos sa dobavljačem te će od dobavljača potraživati naknadu pretrpljene štete zbog neispunjenja.
Dobavljač je dužan o mogućem kašnjenju u isporuci robe zbog više sile odmah obavijestiti Paul Hartmann d.o.o.
Dobavljač može izvršiti djelomičnu isporuku ili prijevremenu isporuku naručene robe samo uz pisanu suglasnost Paul Hartmann d.o.o.

4. Raskid obveznog odnosa zbog više sile

U slučaju da zbog više sile dobavljač ne može isporučiti naručenu robu ili Paul Hartmann d.o.o. ne može zaprimiti isporučenu robu obvezni odnos između dobavljača i Paul Hartmann d.o.o. će se raskinuti te se gase međusobne obaveze.

5. Obveza preuzimanja robe

Ukoliko Paul Hartmann d.o.o. bez opravdanog razloga odbije preuzeti dostavljenu robu, dobavljač ima pravo raskinuti poslovni odnos.

6. Izdavanje dokumentacije o isporuci robe i plaćanje naručene robe

Dobavljač uz svaku isporuku robe Paul Hartmann d.o.o. mora priložiti otpremnicu/dostavnicu u kojoj je naveden broj i naziv artikala, popis isporučenih (sterilizacijskih) serija, isporučena količine (u datoj jedinici količine), težinu (bruto i neto), kao i podatke o korištenim materijalima za pakiranje.
Svi gore navedeni podaci, zajedno s imenom dobavljača, moraju biti jasno i vidljivo istaknuti i na paletama i pakiranjima u kojima se roba nalazi.
Uz otpremnicu za isporuke robe iz država koje nisu članice EU mora biti priložena i kopija računa.
Ukoliko se o tome suglase Paul Hartmann d.o.o. i dobavljač, dobavljač će uz svaku isporuku robe priložiti i potvrdu o ispitivanju ili analizi robe, a u slučaju isporuke sterilnih proizvoda dobavljač će priložiti i potvrdu o sterilizaciji.
Dobavljač mora izdati račun za svaku isporuku i poslati ga u jednom primjerku Paul Hartmann d.o.o. u njegovo sjedište upisano u registru Trgovačkog suda u Zagrebu. Račun obavezno mora sadržavati cijenu, količinu i brojeve proizvoda.
Cijena naručene robe i pripadajući rabat će biti određen posebnim Ugovorom između Paul Hartmann d.o.o. i dobavljača.
Paul Hartmann d.o.o. je obvezan platiti isporučene račune od strane dobavljača do roka dopijeća navedenog u samom računu.
Nepotpune ili netočne račune Paul Hartmann d.o.o. nije u obvezi platiti te će ih vratiti dobavljaču.
Ukoliko dobavljač pokuša izvršiti dostavu naručene robe na pogrešnu adresu, u roku od 24 sata mora izvršiti dostavu robe na ispravnu adresu koju mu je dostavio Paul Hartmann d.o.o., jer u protivnom dobavljač pada u zakašnjenje te od njega Paul Hartmann d.o.o. može tražiti plaćanje ugovorne kazne.
Eventualno kašnjenje prilikom plaćanja računa za isporučenu robu ne utječe na visinu ugovorenog rabata i neke druge popuste.
Ukoliko dobavljač isporuči robu prije vremena, tada rok plaćanja isporučene robe za Paul Hartmann d.o.o. počinje s datumom dospijeća računa, koji je izdan od strane dobavljača za isporučenu robu.
Na računima dobavljača biti će iskazan PDV samo ako je dobavljač u sustavu PDV-a prema odgovarajućim propisima.
Ukoliko nadležno tijelo porezne uprave odbije odobriti odbitak ulaznog poreza ili ukoliko bi dobavljač iz bilo kojeg drugog razloga bio u obvezi vratiti PDV nadležnom tijelu porezne uprave, tada je dobavljač obvezan vratiti Paul Hartmann d.o.o. plaćeni iznos PDV-a.

7. Ambalaža

Za pakiranje naručene robe dobavljač mora koristiti samo materijale koji se mogu reciklirati. Paul Hartmann d.o.o. ima pravo zbrinuti materijal za pakiranje te nastale troškove u vezi zbrinjavanja materijala zaračunati dobavljaču.

8. Kvaliteta naručene robe

Dobavljač jamči da roba koja je naručena, te kontaminacije koja će kasnije od nje nastati, nije škodljiva te je stoga fiziološki bezopasna, ako se koriste prema uputama proizvođača. Kako bi dokazao gore navedena jamstva dobavljač će na zahtjev Paul Hartmann d.o.o. dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.
Dobavljač se obvezuje provesti postupak utvrđivanja kvalitete koji odgovara vrsti i količini naručene robe, a koji postupak mora biti proveden u skladu s najnovijim tehnološkim standardima. Dobavljač se obvezuje na zahtjev Paul Hartmann d.o.o. dostaviti dokaz da je gore navedeni postupak proveden.

9. Odgovornost za nedostatke u količini i kvaliteti robe

O vidljivim nedostacima u količini i kvaliteti robe Paul Hartmann d.o.o. će odmah nakon preuzimanja robe obavijestiti dobavljača te će ga obavijestiti da pregleda robu.
Dobavljač je dužan telefonski ili putem telefaksa najkasnije u roku od tri dana od primitka obavijesti o nedostatcima javiti kupcu kada će poslati svog predstavnika radi pregleda proizvoda.
Također, Paul Hartmann d.o.o. je obavezan o nedostatcima koje prije preuzimanja robe nije moguće opaziti (skriveni nedostatci) obavijestiti prodavatelja najkasnije u roku od 8 (osam) dana od kada ih je otkrio.
Dobavljač je obavezan ukoliko se s Paul Hartmann d.o.o. suglasio da postoji nedostatci u količini i kvaliteti proizvoda iste otkloniti u roku 8 (osam) dana od dana kada ih je otkrio.
Ukoliko u gore navedenom roku, a niti u naknadnom roku od 3 (tri) dana dobavljač ne ukloni nedostatke u količini i kvaliteti robe, Paul Hartmann d.o.o. će raskinuti obvezni odnos sa dobavljačem.
Temeljem članka 410. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima u slučaju nedostataka u količini i kvaliteti robe Paul Hartmann d.o.o. ima pravo na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu.
Također, dobavljač jamči da isporukom naručene robe ne krši ničije pravo intelektualnog vlasništva.
Dobavljač je obvezan imati osiguranje koje će pokrivati sve rizike u vezi isporuke naručene robe.

10. Prijeboj potraživanja

Paul Hartmann d.o.o. ima pravo izvršiti prijeboj potraživanja koja ima prema dobavljaču sa svim potraživanjima koje dobavljač ima prema Paul Hartmann d.o.o., ako oba potraživanja glase na novac ili druge zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće i ako su oba dospjela.

11. Zabrana dječjeg rada

U Republici Hrvatskoj je zabranjen dječiji rad pa se stoga dobavljač mora obvezati da u svom poslovanju ne koristi djecu kao radnike.
Člankom 17. Zakona o radu određeno kako se osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije zaposliti, pa se stoga dobavljač u svom poslovanju mora pridržavati prethodno spomenute odredbe Zakona o radu.

12. Mjerodavno pravo i zamjena ništavih odredbi

Na ovdje navedene uvjete isporuke primjenjuje se hrvatsko pravo, čak i kada se radi o isporukama iz inozemstva. Ništavost bilo koje odredbe ovdje navedenih općih uvjeta nabave, ne povlači za sobom i ništavost svih drugih odredbi. Ništava odredba će se zamijeniti odredbom koja nije ništava, a koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara volji Paul Hartmann d.o.o. i dobavljača izraženoj u ništavoj odredbi.