bg-country-switch

Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de koper worden gedaan bij de N.V. PAUL HARTMANN S.A. (de verkoper), evenals op elke bijkomende prestatie van diensten.

Bij gebreke aan schriftelijke aanvaarding door de verkoper, sluiten deze algemene verkoopsvoorwaarden alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper uit.

Geen enkele afwijking op deze algemene voorwaarden zal worden toegelaten zonder schriftelijke en gezamenlijke bevestiging van de partijen.

De koper erkent een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen.

II. PRIJS
Alle uitgedrukte prijzen dienen te worden verstaan als exclusief B.T.W.

De prijzen en barema’s worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging worden aangepast.

De verkoopsprijs is de prijs die is aangeduid in de tarieven en barema’s die van toepassing zijn op de dag van het aangaan van de bestelling.

III. BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar in euro, op de maatschappelijke zetel van de verkoper, binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum en zonder korting.

Elke klacht betreffende de factuur dient uiterlijk binnen de 15 dagen vanaf de ontvangst ervan per aangetekende brief aan de verkoper ter kennis te worden gebracht, bij gebreke waaraan deze klacht niet meer in aanmerking zal worden genomen.

Met het oog op de betaling van de verkochte producten behoudt de verkoper zich het recht voor om, naar zijn keuze, bijkomende garanties te eisen zoals in het bijzonder de overhandiging van een gecertificeerde cheque of het creëren van een bankgarantie.

De klacht, zelfs indien deze gerechtvaardigd zou zijn, leidt niet tot de opschorting van de betalingsverplichtingen van de koper.

IV. VERTRAGINGEN IN DE BETALING – OPZEGGING EN CONTRACTUELE NIET-NAKOMING
Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten opbrengen waarvan de intrestvoet gelijk is aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7%, afgerond tot het hogere halve procentvoet, meegedeeld door de Minister van Financiën krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bovendien zal ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag leiden tot het verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan een totaal bedrag van 15% van de som die verschuldigd is in hoofdsom, intresten en kosten met een minimum van 87 €.

Het toekennen van betalingstermijnen vormt geen obstakel voor de toepassing van onderhavige clausule.

In geval van gerechtelijke invordering van de facturen, zal de koper bovendien alle kosten verschuldigd zijn die noodzakelijk zijn voor deze invorderingsprocedure, zoals de advocatenkosten, gerechtskosten en de interne beheerskosten die het hierboven voorziene bedrag van de forfaitaire vergoeding zouden overschrijden.

Zolang de koper niet zal hebben voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoering van enige andere bestelling en enige andere levering op te schorten tot op het ogenblik van de volledige regeling van de verschuldigde bedragen.

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde producten blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, daarbij inbegrepen elke verwijlintrest en vergoeding.

Bij gebreke aan betaling van de prijs op de vervaldag, heeft de verkoper het recht de producten op kosten van de koper terug te nemen.

Tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aangekochte producten, verbindt de koper er zich toe deze niet te verkopen noch ze in pand te geven zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

De koper verbindt er zich toe de verkoper te verwittigen van elk beslag dat door derden op de verkochte producten wordt gelegd waarvoor de prijs niet integraal is betaald.

In geval van faillissement erkent de koper dat onderhavige clausule ten volle in werking treedt conform de bepalingen van artikel 101 van de wet op de faillissementen.

VI. LEVERING
Behoudens tegengestelde vermelding die wordt gedaan uiterlijk op het ogenblik van de bestelling, zal de levering worden verricht op de woonplaats of de plaats van de maatschappelijke zetel van de koper.

Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in punt 5, worden de goederen, zelfs deze die franco zijn verkocht, vervoerd op eigen risico van de koper.

De aansprakelijkheid van de verkoper is niet in het gedrang ingevolge een feit dat te wijten is aan de vervoerder.

De koper draagt tevens de risico’s betreffende de producten zodra ze in bezit worden genomen en, bij gebreke hieraan, zodra deze te zijner beschikking zijn.

In het geval waarin de koper een andere plaats van levering zou aanduiden, zal de afhaling en desgevallend de opslag van de producten op zijn eigen risico en kosten worden verricht.

De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel meegedeeld.

De koopwaren worden portvrij geleverd voor elke bestelling met een minimum van 175 €, exclusief B.T.W.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot de opzegging door de koper van de verkoopsovereenkomst of tot de betaling van schadevergoeding door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten evenals het recht de verkoop van zijn producten te weigeren in functie van de beschikbaarheid en de toereikendheid van de voorraden.

De prijzen omvatten niet de paletten, noch de verpakkingen en andere bijkomende kosten.

De voorwaarden voor het terugnemen van deze verpakkingen zullen worden bepaald in een specifieke overeenkomst.


VII. TERUGNAME ET OMRUILING VAN DE GOEDEREN
Met uitzondering van een foutieve levering namens ons, worden onze goederen niet teruggenomen, noch omgewisseld zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ons verkoopsdepartement.

De kosten en risico’s van de retourzending zijn altijd ten laste van de koper. Elke terugname geaccepteerd door ons verkoopsdepartement geeft recht op een tegoed, ten gunste van de koper; bestaande uit de prijs van de betrokken goederen verminderd met 20% voor de administratieve kosten, na een kwalitatieve en kwantitatieve controle van de geretourneerde producten. Een terugname kan enkel bij nieuwe goederen, volgens facturatie-eenheid en in de oorspronkelijke verpakking, niet beschadigd of vervuild, waardoor de verkoop van dit product op de markt verhinderd wordt. De goederen dienen ons kosteloos te worden teruggezonden (franco port en verpakking) met vermelding van de leveringsbon. Het terugnameverzoek moet aangevraagd worden binnen de 8 dagen na de levering.

Worden niet teruggenomen, noch omgeruild :

  • Speciale fabricatie.
  • Steriele producten waarvan de houdbaarheidsdatum minder is dan 6 maanden.
  • Goederen aangekocht tijdens een promotie.
  • Oude goederen (waarvan de referentie meer dan 3 maanden is verouderd) of weinig voorkomende goederen.

VIII. GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Elke klacht in verband met de kwaliteit van de koopwaren dient door de koper te worden meegedeeld in een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, voorzien van de fabricagereferenties aangebracht op de verpakking evenals van een representatief staal van het gebrek aan kwaliteit dat werd vastgesteld door de koper en dit binnen een maximumtermijn van 15 dagen na ontvangst van de koopwaren.

Het gebrek aan voorbehoud tijdens de ontvangst van de koopwaren leidt tot het verval van elke klacht betreffende zichtbare gebreken of schade.

In geval van een levering waarvan de non-conformiteit wordt erkend door de verkoper, beperkt zijn verplichting zich tot de vervanging van de koopwaren met uitsluiting van enige schadevergoeding.

Behoudens tegengestelde precisering, zijn de producten van industriële kwaliteit.

De verkoper waarborgt geenszins de geschiktheid van de producten voor een ander gebruik dan hetgeen is aangeraden en kan niet aansprakelijk worden geacht voor de gevolgen van een verkeerd gebruik of een gebruik dat niet conform de voorzichtigheid en de gebruiken is.

In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enig letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, of een mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een foutieve toepassing van het product of van zijn onoordeelkundig gebruik

De koper vergewist zich zelf van de verenigbaarheid van het product met het gebruik dat hij ervan wenst te maken.

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen na de termijn van bewaring van het product die bepaald wordt ofwel door de commerciële gebruiken ofwel door bepaalde voorschriften voor de producten. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer producten voor eenmalig gebruik, hergebruikte worden of voor steriele producten, waarvan de verpakking is beschadigd of die na de vervaldatum gebruikt worden.

IX. OPZEGGING
In geval van opzegging van de verkoop door de koper, is deze laatste aan de verkoper een vergoeding wegens herroeping verschuldigd die gelijk is aan 10% van de waarde van het bedrag van de bestelling, B.T.W. uitgezonderd.

X. OVERMACHT
Het zich voordoen van enige gebeurtenis, zoals in het bijzonder stopzetting van de productie, het transport of de levering, staking, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslagen of de gevolgen van een aanslag, ontoereikendheid van grondstoffen, epidemie, slechte weersomstandigheden en, in het algemeen, elke gebeurtenis van gelijksoortige aard waardoor de verkoper of zijn leveranciers worden getroffen en waardoor de uitvoering van hun verbintenissen wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt, geeft aan de verkoper het recht de bestelling te annuleren zonder enige andere verplichting van zijnentwege en waarbij de koper geen enkele schadevergoeding kan vorderen.

XI. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst zelf evenals onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, zelfs in geval van een oproeping in vrijwaring.

Elk geschil betreffende de vorming, uitvoering en interpretatie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden evenals de vorming, uitvoering, interpretatie, ontbinding en de gevolgen van elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn en dat niet op minnelijke wijze kan worden opgelost, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement NIJVEL.

N.V. PAUL HARTMANN S.A. – Paul Hartmannlaan 1 – 1480 SINT-RENELDE – Tel : 02/391 44 55 – Fax : 02/391 44 45

Vergunning nr 1218 – Vrij van handtekening (K.B. van 20.06.1966 en M.B. van 14.09.1996) – B.T.W. : BE.0414.346.782

Algemene Aankoopvoorwaarden

I. PREAMBULE
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen van de N.V. PAUL HARTMANN S.A., de klant, voor levering van goederen en diensten.
Deze algemene aankoopvoorwaarden worden geacht integraal en zonder voorbehoud door te leverancier te zijn aanvaard vanaf het ogenblik van het tot stand komen van de overeenkomst. Elke andersluidende bepaling, verschillend of in tegenspraak met deze die in de algemene verkoopsvoorwaarden van de leverancier of in zijn briefwisseling zou kunnen voorkomen, kan enkel dwingend zijn voor de N.V. PAUL HARTMANN S.A. ingeval ze en in de mate waarin ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de N.V. PAUL HARTMANN S.A werd aanvaard.

II. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Geen enkele levering mag worden uitgevoerd indien zij niet het voorwerp is van een bestelbon door de klant opgesteld.
Tenzij tegengestelde schriftelijke kennisgeving binnen de drie werkdagen na het opsturen van de bestelling en hoe dan ook in geval van uitvoering van de bestelling wordt de leverancier geacht deze te hebben aanvaard.
Indien de leverancier de bestelling onder voorbehoud of met opmerking aanvaard, is de klant niet langer door zijn bestelling gebonden.

III. LEVERING
De klant behoudt zich het recht voor de route en de transportwijze van de goederen te bepalen.
De prijzen in de definitieve voorstellen en in de overeenkomsten zijn inclusief de verpakkingen of transportmiddelen nodig om schade te voorkomen in normale vervoersomstandigheden tot de plaats van bestemming in de overeenkomst vermeld.
Geen enkele verpakkings- of behandelingskost zal in rekening worden gebracht tenzij anders bepaald.
De klant koopt geen terugvorderbare verpakking.
Indien dit anders zou zijn, moet de prijs hiervan op de verzendnota en de factuur worden vermeld.
Elke levering, volledig of gedeeltelijk moet vergezeld zijn van een verzendnota die het nummer en de datum van de bestelbon, de kwaliteit en de totale hoeveelheid van de geleverde goederen vermeldt.
Indien door een levering van goederen meerdere bestellingen worden uitgevoerd, zal de leverancier een leveringsnota en een factuur per bestelling opmaken. Tenzij anders vermeld, lopen de leveringstermijnen vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
De leveringstermijnen moeten strikt worden nageleefd.
Indien de verkoper de levering niet binnen de vastgestelde leveringstermijn uitvoert of volgens de door de overeenkomst vastgestelde voorwaarden, dan is hij verplicht een forfaitaire schadevergoeding te betalen die overeenstemt met de som van 1% van de waarde van de bestelling per week vertraging, vanaf de vervaldag van de initiële termijn met een maximum van 5%.
De leverancier verbindt zich de klant schriftelijk over elke mogelijke vertraging van de levering te verwittigen zodra hij er kennis van heeft alsook over de vereiste verlenging van de termijn.
De klant behoudt zich het recht voor een verlenging toe te staan of de overeenkomst ten laste van de leverancier van rechtswege te ontbinden vanaf het ogenblik dat het evident is dat de initiële termijn of een uitdrukkelijk verlengde termijn niet meer zal kunnen worden nageleefd.
De leverancier kan enkel op een verlenging beroep doen indien deze schriftelijk werd toegestaan.
Bij ontbinding van de overeenkomst door fout van de leverancier, verbindt deze zich om elke betaalde som terug te betalen en bovendien een onherroepelijke schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 5% van het bedrag van de bestelling zonder afbreuk te doen van het recht van de klant tot het terugvorderen van de volledige schadevergoeding en er de omvang van op te stellen.

IV. OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S
De eigendom en risico’s op schade of verlies worden aan de klant overgedragen op het ogenblik van de levering, zijnde bij overhandiging aan de medewerkers van de klant op een daarvoor vastgestelde plaats, behalve voor leveringen onderworpen aan een ontvangstprocedure waar in dit geval de eigendom en het risico enkel op het tijdstip van de ontvangst worden overgedragen.

V. PRIJZEN EN BETALING
De prijzen of uurtarieven omvatten alle kosten, belastingen, lasten, bijdragen en vergoedingen van toepassing voor de levering van goederen en diensten met uitzondering van de BTW. De prijzen in de bestelling vermeld en door de leverancier bevestigd zijn vaste prijzen.
Deze prijzen zijn overeengekomen voor franco levering aan huis, op de overeengekomen plaats van bestemming ingeklaard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een schriftelijk overeenkomst door onze aankoopdienst opgesteld.
De klant behoudt zich het recht voor, in geval van eventuele betaling door hem van een voorschot van bijkomende waarborgen, in het bijzonder een bankwaarborg van en ten laste van de leverancier, te eisen.
De facturen zijn netto betaalbaar, 60 dagen einde maand of onder aftrek van 3% respectievelijk 2 % korting, naargelang de betaling binnen de 15 of 30 dagen vanaf de startdatum van de betalingstermijn plaatsvindt.
Voor de betalingswijze ligt de keuze uitsluitend bij de klant.

VI. GARANTIES
De leverancier zal uitsluitend goederen en diensten leveren die vrij zijn van zichtbare of verborgen gebreken en strikt conform de bestelling, de reglementeringen en de wettelijke vereisten, in het bijzonder wat de normen voor veiligheid en hygiëne betreft, de normen voor preventie van ongevallen, de regels van de kunst en goede praktijken, de technische toestand en de normale gebruiksvereisten, de betrouwbaarheid en de levensduur en bestemming die de leverancier kent of ten minste zou moeten kennen.
De geleverde goederen moeten eveneens voldoen aan de voorwaarden en documenten van onder meer maar niet beperkend, de bestelling, het lastenboek, plannen, tekeningen, beschrijvingen, stalen, specificaties of technische elementen.
De verpakkingen moeten voor het gebruikte materiaal aan de normen voor recycling beantwoorden.
De leverancier zal, indien het geval zich voordoet, voor de terugname moeten zorgen in het kader van nationale of internationale voorschriften met betrekking tot de bescherming van het milieu.
De leverancier garandeert originele of goederen ter vervanging binnen de vermelde leveringstijd tegen bijzondere voorwaarden die gelden vanaf de levering.
De leverancier waarborgt de klant tegen elk gebrek dat voorwerp uitmaakt van de bestelling en de oorzaak zou kunnen zijn van zijn functionele ongeschiktheid om aan de gestelde eisen te voldoen en zou leiden tot zijn, zelfs gedeeltelijke, onbeschikbaarheid.
Zonder afbreuk te doen aan strengere maatregelen, zal de leverancier, op zijn kosten, het voorwerp van de bestelling voorbereiden, vervangen of opnieuw verpakken, volgens de keuze van de klant, en zal hij de klant vrijstellen voor elke schade die hieruit volgt, zonder afbreuk te doen van de rechten van de klant op schadeloosstelling voor de reële schade die hij heeft ondergaan.
De herstelling, vervanging of het opnieuw verpakken omvat demontage, transport, herstelling, vervanging, montage, testen en inwerkingstelling.
In geval van herstelling, vervanging of opnieuw verpakken loopt er een nieuwe termijn vanaf de inwerkingstelling respectievelijk de uitvoering.
In geval van hoogdringendheid of indien de leverancier niet aan zijn garantieverplichtingen binnen de gestelde termijn voldoet, heeft de klant het recht om zelf de herstelling of vervanging van de goederen of defecte onderdelen op zijn kosten uit te voeren, na hierover te hebben verwittigd , en elke andere passende maatregel te treffen om zijn schade te verminderen waarvan hij de lasten zal moeten dragen.

VII. ONDERAANNEMING EN OVERDRACHT
De leverancier kan enkel de bestelling geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren indien de klant, nadat hij werd geïnformeerd, er geen bezwaar tegen heeft. De onderaanneming gebeurt volledig op het risico van de leverancier en het ontheft hem niet van het naleven van zijn verplichtingen die hij ook moet laten gelden ten opzichte van deze derden. De leverancier kan deze rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de bestelling niet overdragen aan derden zonder het akkoord van de klant.

VIII. INTELLECTUELLE EIGENDOM
De leverancier staat in voor het geoorloofd gebruik van de geleverde waren en vrijwaart elke actie van derden ten gevolge van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot goederen en diensten.
Hij is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor elke schade die hieruit voortvloeit met inbegrip van de kosten voor juridische bijstand.
Bovendien verbindt de leverancier zich de goederen en diensten op zijn kosten aan te passen of om deze op zijn kosten te vervangen door gelijkwaardige goederen en diensten.
De leverancier erkent dat de klant gratis gebruiksrecht heeft op alle intellectuele eigendommen met betrekking tot de goederen en diensten.

IX. PRODUCTIE
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de kosten veroorzaakt door de productie van de te leveren goederen en de noodzakelijke accessoires zoals modellen, stalen, beschrijvingen, matrijzen, hulpmiddelen, mallen, tekeningen, enz. alsook het onderhoud en de vernieuwing van deze accessoires zijn niet ten laste van de klant.
De leverancier draagt alleen het risico voor verlies of beschadiging van de productiemiddelen.

X. INFORMATIE VAN COMMERCIËLE OF TECHNISCHE AARD
Elke informatie van commerciële of technische aard door de klant aan de leverancier vermeld of waarvan de leverancier kennis heeft bij de uitvoering van de bestelling blijft exclusief eigendom van de klant.
De leverancier zal deze enkel in het kader van de bestelling gebruiken en ze na uitvoering van de bestelling aan de klant terugbezorgen.
De leverancier verbindt er zich toe zijn informatie strikt confidentieel te houden en deze onder de meest strikte commerciële geheimhouding te behandelen.

XI. AANSPRAKELIJKHEDEN EN VERZEKERINGEN
De leverancier is aansprakelijk ten opzichte van de klant voor schade van eender welke aard die de klant heeft geleden ten gevolge van het niet naleven van zijn verplichtingen. In dit opzicht zal de leverancier de klant ook waarborgen tegen elk verhaal van derden.
Zonder afbreuk aan strengere voorschriften, onderschrijft de leverancier een verzekeringspolis “ burgerlijke aansprakelijkheid uitbating” die de financiële gevolgen dekt van zijn burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor elke schade van eender welke aard.
De verzekeringspolissen moeten ten laatste op het ogenblik van de levering van kracht zijn en ononderbroken tot minstens zes maand nadien van kracht blijven alsook afstand van verhaal ten gunste van de klant inhouden.

XII. OVERMACHT
De leverancier moet onmiddellijk elk geval van overmacht dat de stipte uitvoering van zijn verbintenissen in het gedrang brengt, ter kennis brengen.
De overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen van de partijen opschorten.
Indien door overmacht de uitvoering van het contract meer dan een week vertraging heeft, heeft de klant het recht het contract zonder schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk op te zeggen en de terugbetaling te eisen van de betaalde voorschotten in de mate deze het voordeel afgetrokken van de gedeeltelijke uitvoering, overschrijden.

XIII. DUUR-OPSCHORTING-RESOLUTIE
De opdracht voor levering van goederen en diensten wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn afgesloten, tenzij de duurtijd in de bestelling uitdrukkelijk werd bepaald.
Elke partij heeft het recht tot beëindiging van de overeenkomst afgesloten voor onbepaalde tijd op de datum van de verjaardag van deze laatste, mits ze minstens één maand voor deze datum aan de andere partij wordt opgezegd.
De klant heeft het recht de uitvoering van het contract op te schorten of éénzijdig en van rechtswege de bestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen, mits vergoeding van de redelijke kosten die hieruit rechtstreeks voortvloeien.
De klant is echter niet tot vergoeding gehouden als de opschorting of de ontbinding een gevolg is van het niet naleven van de verbintenissen door de leverancier, een toestand van staking van betalingen of indien zijn krediet dubieus is.
Als afdoend bewijs van deze situatie zal worden beschouwd: het protest van een geaccepteerde wissel of een aanvraag voor concordaat, gerechtelijk of in der minne.

XIV. PLAATS VAN UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN
De zetel van de klant wordt aanzien als de plaats van uitvoering van alle contractuele verbintenissen ongeacht de plaats van levering of betaling.

XV. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID
Het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van de regels die voortvloeien uit het Weens Koopverdrag inzake internationale koop- en verkoopovereenkomsten.
De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van NIJVEL zijn uitsluitend bevoegd om geschillen te beslechten inzake de vorming, uitvoering, interpretatie, ontbinding, resolutie, de nasleep en de gevolgen van een overeenkomst alsook de uitvoering en interpretatie van deze algemene voorwaarden.
In het kader van deze bepaling voor toekenning van de bevoegdheid, erkent de leverancier dat de klant het recht heeft hem te dagvaarden voor de rechtbanken van de plaats waar de sociale zetel van de klant is gevestigd.